Vespa Motorcycles in Thailand

Vespa Scooter Thailand Price List 2024

Vespa scooter prices start at for the model Vespa เวสป้า จีทีเอส ทัวริ่ง 300.

Vespa Scooter Models Price List
เวสป้า จีทีเอส ซุุปเปอร์ สปอร์ต 300
เวสป้า เอส 125 ไอ เก็ต
เวสป้า สปริ๊นท์ เอส 150 ไอ เก็ต
เวสป้า สปริ้นท์ 125 ไอ เก็ต
เวสป้า สปริ้นท์ 150 ไอเก็ท
เวสป้า ไพรมาเวร่า เอส 150 ไอเก็ต
เวสป้า จีทีเอส ซุปเปอร์ 150 ไอเก็ต
เวสป้า แอลเอ๊กซ์ 125 ไอ เก็ต
เวสป้า 946 เรด
เวสป้า ไพรมาเวรา 150 ไอ เก็ต
เวสป้า จีทีเอส ทัวริ่ง 300
อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลง
Sorting :

11 Vespa Motorcycles in Thailand

ดู มีนาคม ข้อเสนอ